พื้นที่ : บริษัทฯ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นลอยและดาดฟ้า) ปลูกสร้างเต็มพื้นที่ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ลึก 60 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 4,424 ตารางเมตร แบ่งเป็น

โรงงาน 2,216 ตารางเมตร
สำนักงาน 544 ตารางเมตร
สโตร์สินค้าและวัตถุดิบ 512 ตารางเมตร
ห้องอาหารและนันทนาการ 480 ตารางเมตร
ทั่วไป 672 ตารางเมตร

 

จำนวนพนักงาน : มีทั้งสิ้น 100 คน

พนักงานรายเดือน 25 คน
  แบ่งเป็น    
  - ผู้บริหาร 3 ท่าน
  - ตัวแทนคุณภาพฝ่ายบริหาร 1 คน
  - ฝ่ายคุณภาพ 3 คน
  - วิศวกร 2 คน
  - ระดับหัวหน้างาน 10 คน
  - เจ้าหน้าที่ทั่วไป 6 คน
พนักงานรายวัน 75 คน

 

กำลังความสามารถในการผลิตต่อปี

1. บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติก 12,000,000 ชิ้น / ปี
2. แผ่น PET 1,800,000 กิโลกรัม / ปี
3. ส่วนผลิตขั้วหลอด ( ตู้เย็น ) 3,000,000 ชิ้น / ปี
4. ประกอบสวิทช์  ( ตู้เย็น ) 3,000,000 ชิ้น / ปี
5. ส่วนผลิตปลั๊ก 1,000,000 ชิ้น / ปี
6. ชุดสายไฟ 500,000 ชุด / ปี
7. ประกอบเทอร์มินอล ( 3P,4P,6P,8P,12P ) 500,000 ชุด / ปี
8. คาร์ทริด ฟิวส์ 240,000   ชิ้น / ปี
9. ฉีดพลาสติก 10,000,000 ชิ้น / ปี
10. ผลิตชิ้นส่วนโลหะ 20,000,000 ชิ้น / ปี

 

AREA : Commercial Building 4,424 Square Meter

Factory 2,216 Square Meter
Office space 544 Square Meter
Store (Finish Product and Raw MAT’L ) 512 Square Meter
Dining and Parlor Room 480 Square Meter
General 672 Square Meter

 

STAFF : 100 persons

Monthly  Staff 25 persons
  - Top Management 3 persons
  - Quality Management Representative(QMR) 1 persons
  - Quality Section 3 persons
  - Engineering 2 persons
  - Unit Chief 10 persons
  - Officer 6 persons
Daily  Staff 75 persons

 

PRODUCTIVITY

1. VACUUM THERMOFORMING 12,000,000 pieces/year
2. PET SHEET 1,800,000 kilograms/year
3. LAMP SOCKET(Refrigerator) 3,000,000 pieces/year 
4. DOOR SWITCH(Refrigerator) 3,000,000 pieces/year 
5. POWER CORD PLUG 1,000,000 pieces/year 
6. WIREHARNESS 500,000 sets/year
7. TERMINAL BLOCK(3P,4P,6P,8P,12P) 500,000 sets/year
8. CARTRIDGE FUSE 240,000 pieces/year 
9. PLASTIC INJECTION PARTS 10,000,000 pieces/year 
10. PRESSING PARTS 20,000,000 pieces/year