กว่าสองทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

www.showaintertrade.co.th

บริษัท โชวา อินเตอร์เทรด จำกัด
     บริษัท โชวา อินเตอร์เทรด จำกัด เริ่มก่อตั้งวันที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเงินทุน
จดทะเบียน 10 ล้านบาท ผู้ก่อตั้งและดำเนินการ บริหารโดย
คุณเศวต ลาภมหานนท์ บริษัทฯ ดำเนินงานทาง ด้านการผลิต
และส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น ชุดสายไฟ,
สายปลั๊กไฟ, ขั้วหลอดไฟ, เทอร์มินอล, และสวิตซ์ต่างๆ เป็นต้น
รวมทั้งงานออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปพลาสติก
สำหรับสินค้าทุกประเภท

Showa Intertrade Company Limited.
Showa Intertrade Company Limited was founded
to the present since November 18, 1988 with
registered capital of 10 million Baht, set up
and managed by Mr. Savet Larbmahanond
who is Managing Director. The company
  manufactures and exports electrical
parts and accessories such as wireharness,
power cord plug, lamp socket, terminal block,
terminal TR, and all types of electrical
switches, including new product lines,
vacumm thermoforming and plastic sheet.