การควบคุมคุณภาพ

     เราให้ความสำคัญและระมัดระวังอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการผลิตโดยให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด ตลอดจนฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต เทคนิคการผลิต การควบคุม และตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ด้วยเครื่องตรวจสอบคุณภาพที่เชื่อถือได้

 

VERNIER SCALE METHOD

DOOR SWITCH CIRCUIT TEST

LOAD TEST

DIGITAL BALANCE

 

QUALITY CONTROL

     We pay attention to every production process. All our staff knows well about products and production process, They are well trained in using ( production ) equipments and macines,( production) techniques, quality control as well as quality examination according to high standards by using the proper equipments.

WITHSTANDING VOLTAGE & INSULATION AUTO TESTER

POWER CORD PLUGS & LAMP SOCKET  CIRCUIT TEST

PROFILE SCALE METHOD